Vedtægter

Sammen Om Slagelses vedtægter beskriver en lang række regler der gælder i foreningen, og beskriver samtidig også foreningens formål.

Vedtægter for Sammen Om Slagelse

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Sammen om Slagelse og dens hjemsted er Slagelse Kommune.

Foreningens navn kan forkortes SOS.

§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at dyrke og engagere det aktive medborgerskab i Slagelse Kommune gennem frivilligt ulønnet arbejde, herunder løfte socialt ansvar hvor det er muligt og hvor der er behov i lokalsamfundet. 

Det indebærer:

 • At arbejde for at alle føler de er noget særligt for nogen.
 • At ingen børn eller unge skal savne positivt fællesskab. 
 • At ingen skal sidde ufrivilligt alene ved større højtider. 
 • At bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt borgere i lokalsamfundet.  

§ 3. Betingelser for medlemskab

Alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlemmer af foreningen.
For at være stemmeberettiget til årsmøder skal et medlem opfylde følgende kriterier:

 • Medlemmet skal have bopæl i Slagelse Kommune.
 • Medlemmet skal senest have meldt sig ind i foreningen 4 uger inden årsmødet.
 • Medlemmet har betalt kontingent for det indeværende år, senest den anførte betalingsdato. Se § 6 stk. 3. 

Et medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§ 4. Indmeldelse

Indmeldelse kan ske skriftligt ved kontakt til kassereren. For medlemmer under 18 år skal forældre eller værge underskrive tilmeldingen.  

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode, ved kontakt til kassereren. 

§ 6. Kontingent

Medlemmer der ønsker stemmeret, betaler et årligt kontingent til drift af foreningens formål. Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære årsmøde.

Stk. 2. Kontingentet for det følgende år, fastsættes på det årlige ordinære årsmøde.

Stk. 3. Kassereren opkræver kontingentet en gang årligt, med forfald forud for det årlige årsmøde. Det er en forudsætning for deltagelse i årsmødet, at kontingentet for indeværende år er betalt, senest den anførte betalingsdato.

§ 7. Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen er berettiget til at udelukke eller eksludere et medlem af foreningen, hvis medlemmet handler til skade for foreningen, eller såfremt medlemmet ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Såfremt medlemmet ikke er en del af bestyrelsen, kræver det at en samlet bestyrelse er enige i beslutningen om at udelukke eller ekskludere det pågældende medlem. Hvis medlemmet er en del af bestyrelsen, kræver det at der er ⅔ flertal i bestyrelsen for at udelukke eller ekskludere det pågældende medlem. 

Det pågældende medlem har ret til at forelægge sagen ved den næstkommende årsmøde, hvorfra årsmødet kan træffe beslutning med simpelt flertal. 

§ 8. Ordinær årsmøde

Årsmødet er foreningens øverste myndighed.

Med årsmøde skal der forstås det samme som generalforsamling.

Ordinært årsmøde holdes hvert år i marts måned.

Årsmødet indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.

Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være generalsekretæren i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal med mindre der er tale om forslag til vedtægtsændringer eller forslag til opløsning af forening.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Forslag til opløsning af foreningen kan kun vedtages på et ekstraordinært årsmøde.
Se § 16. Foreningens opløsning.

§ 9. Dagsorden

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

§ 10. Stemmeret og afstemning

De fremmødte medlemmer har stemmeret til ordinære og ekstraordinære årsmøder. Medlemmer, der er i kontingentrestance eller som ikke har betalt kontingent, har dog ikke stemmeret.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Både ordinært årsmøde og ekstraordinært årsmøde kan afholdes fysisk eller virtuelt. 

§ 11. Ekstraordinært årsmøde

Ekstraordinært årsmøde skal afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som det ordinære årsmøde.

§ 12. Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 personer. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Generalsekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden. Suppleanten/-erne sidder derefter til førstkommende ordinære årsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med generalsekretær og kasserer. 

Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og i tilfælde af stemmelighed er generalsekretærens stemme afgørende. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som generalsekretæren eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 13. Afdelinger 

Bestyrelsen kan vælge at åbne og lukke afdelinger af foreningen, som fokuserer på specifikke aktiviteter der tjener foreningens formål. 

En afdeling konstitueres med mindst én driftsansvarlig, der udpeges af bestyrelsen. 

Rammerne for den enkelte afdelings selvbestemmelse sættes af bestyrelsen. 

§ 14. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og fremlægges til godkendelse på det ordinære årsmøde. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før det ordinære årsmøde. 

§ 15. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. 

jvf. § 31 i folkeoplysningsloven: Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.

§ 16. Foreningens opløsning

Forslag om opløsning af foreningen kan kun vedtages på et ekstraordinært årsmøde, hvor mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslag om opløsning kan vedtages, kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til et nyt årsmøde, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud til en almennyttig organisation.

§ 17.  Vedtagelse af foreningens vedtægter

Denne vedtægt er vedtaget på årsmødet den 13/04/2021  af

Generalsekretær__________________________________________________

Kasserer____________________________________________________

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

__________________________________

___________________________________

___________________________________